ZM 5000 Kč Městská památková rezervace Cheb - BK

Neohodnoceno

ZM 5000 Kč Městská památková rezervace Cheb - BK

 

 

 

45 000 Kč
Skladem (1 ks)

ZM 5000 Kč Městská památková rezervace Cheb - BK

 

ČR

Materiál: Au 9999, váha: 15,55 g, etue, certifikát ČNB 

Rok: 2021

 

Městská památková rezervace Cheb
Městská památková rezervace je vybraná část historického jádra Chebu s dochovanými
budovami (nebo jejich soubory) a městskou infrastrukturou (kašnami, sochami apod.)
bez výrazněji rušivých stavebních zásahů z nové doby, jež je proto na základě podrobného
uměleckohistorického průzkumu vhodné chránit. Chráněny jsou nejen jednotlivé stavby,
ale i historický půdorys, urbanistická struktura, panorama apod. Historické jádro města Cheb
bylo v roce 1981 vyhlášeno městskou památkovou rezervací (dále jen „MPR“).
Cheb i celé Chebsko bylo od roku 1322 trvale spojené se zeměmi Koruny české
a to v historických dobách vzájemně se prolínajících vlivů na pomezí Čech a Německa.
Pod vlivem obou kulturních proudů se vyvíjela celá oblast Chebska ve zvláštní útvar, jehož
obyvatelstvo mělo pocit jisté izolace, výjimečnosti a samostatnosti, které se opíraly
od 14. století o dobrovolný svazek s Českým královstvím. Chebu přinášelo toto spojení nejen
četné výhody hospodářské, ale i politické, a to jak ve vztahu k Čechám, tak ve vztahu k říšské
politice.
První písemná zmínka o Chebu je již z roku 1061, kdy se zde již vytvářely zárodky
středověkého města. To mělo mimochodem i právo razit mince. Skutečným městem se Cheb
stal již v 1. pol. 12. stol., ale zásadním zlomem bylo získání Chebu do državy rodu Štaufů.
Roku 1167 nechává Fridrich I. přebudovat starý hrad na mohutnou falc s novým opevněním
a dochází také k dalšímu zahušťování zástavby. Počátkem 13. století je založen kostel
sv. Mikuláše a Alžběty. Středověké město se kontinuálně rozvíjelo a jeho vývoj byl završen
vybudováním kláštera minoritů s kostelem Zvěstování Panny Marie (před 1247) a klarisek
(před 1256) v jižní části města. Roku 1270 zničil téměř celé město požár. Při obnově jeho
zástavby a opevnění docházelo zřejmě ke korekcím uliční sítě a vymezení jednotlivých
prostorů - zejména náměstí (vznik tzv. Špalíčku). Do konce 13. století byly ve městě založeny
komendy řádu německých rytířů a křížovníků s červenou hvězdou a klášter Dominikánů
s kostelem sv. Václava. Na konci 13. stol. vznikl na levém břehu Ohře tzv. Václavský hrad
propojený s Chebským hradem, který posílil strategické postavení kontrolující město a údolí
řeky královskou mocí. Od konce 13. a během 14. století se půdorys města stabilizoval a zděná
zástavba začala postupně vytlačovat dřevěné a hrázděné objekty. Město bylo silně opevněno
s prstencem opevněných předměstí. Od poloviny 15. století nastává velký rozkvět Chebu.
Prosperita města pokračuje i v 16. století. Ještě před počátkem třicetileté války byl Cheb
postupně proměňován v silnou pevnost, což vedlo k úplnému zániku starší předměstské
zástavby. Roku 1631 a 1647 bylo město úspěšně obléháno nejprve saským a poté švédským
vojskem a utrpělo silné válečné škody. Během války zde opakovaně pobýval a následně
i zemřel Albrecht z Valdštejna. Od poslední čtvrtiny 17. století se počal měnit také vnitřní
obraz města novou výstavbou zničených dominantních budov. Roku 1652 vznikla severně
od kostela sv. Mikuláše mohutná kolej jezuitů, po roce 1647 byl nově vystavěn klášter
dominikánů s kostelem sv. Václava. Nově byl vybudován klášter klarisek s architektonicky
neobvyklým kostelem sv. Kláry a částečně realizována byla přestavba staré radnice
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Největší proměnou prošlo množství měšťanských domů, jejichž
fasády byly přestavěny do honosné barokní podoby.
Městská památková rezervace Cheb dnes představuje soubor památek od doby románské
až po 19. století. Přibližně jednu čtvrtinu z celkových 206 nemovitých kulturních památek
dnes vlastní přímo město Cheb. Jedná se o nejvýznamnější památky ve městě: Chebský hrad
s unikátní románskou falcí, prohlášený za národní kulturní památku, gotický kostel
7
sv. Mikuláše a Alžběty, františkánský klášter, v jehož kostele se ženil český král Václav II.,
a kde je dochována unikátní gotická křížová chodba, dominikánský klášter, v němž byla
dojednána smlouva mezi církví a husity – Soudce chebský, barokní klášter klarisek
vyprojektovaný Kryštofem Dienzenhoferem, městské opevnění coby pozůstatek rozsáhlé
fortifikace, obě radnice a významné historické domy včetně souboru jedenácti domů Špalíčku
na náměstí. Mezi domy na náměstí je zvláště pozoruhodný renesančně upravený
Schirndingerský dům. Pohledovou dominantou chebské MPR je rozsáhlá střešní krajina,
pod kterou se skrývá jedinečný, teprve nedávno zdokumentovaný komplex chebských krovů
starých až 700 let, který svým rozsahem zpřístupnění turistům nemá ve Střední Evropě
obdoby.

 

Kód Kód: KONJK
Jméno značky: Česká mincovna
Kategorie: Zlaté mince ČR